Delen

Kredietverzekering: Wat kost het?

In de wereld van bedrijfsfinanciën is het risico van niet-betaling door klanten een constante zorg. Een kredietverzekering beschermt ondernemingen tegen dit risico en biedt hulp bij het incasseren van openstaande facturen. Dit artikel onderzoekt in detail de kosten van een kredietverzekering. We bespreken de factoren die de prijs beïnvloeden, de verschillende soorten polissen en hun bijbehorende kosten. Of je nu een kleine onderneming of een multinational bent, ontdek hoe je je bedrijf kunt beschermen en wat je kunt verwachten qua kosten.

Wat doet een kredietverzekering?

Een kredietverzekering beschermt bedrijven tegen het risico dat hun klanten niet betalen voor geleverde producten en diensten. Blijven de facturen openstaan? Dan helpt het luik incasso van een kredietverzekering je bij het innen van openstaande vorderingen. Het luik verzekering betaalt in de plaats van die klant als recupereren niet (tijdig of volledig) lukt.

Bijvoorbeeld:

Stel je voor dat je een bedrijf hebt dat computers verkoopt. Je hebt een grote bestelling geleverd aan bedrijf ‘X’ en zij beloven je binnen 60 dagen 50.000 euro te betalen. Je bent blij met deze verkoop!

Maar wat als ‘X’ financiële problemen krijgt en je die 50.000 euro niet kan betalen? Dat zou een groot probleem kunnen zijn, vooral als je afhankelijk bent van die betaling om je eigen rekeningen en werknemers te betalen.

Hier komt de kredietverzekering in beeld. Als je een kredietverzekering had afgesloten, zou de verzekeraar eerst proberen het bedrag voor jou te innen. Dit doet hij door contact op te nemen met ‘X’, te onderhandelen en zo nodig juridische stappen te ondernemen. Dit incassoproces neemt jou veel werk en zorgen uit handen. Als de debiteur niet betaalt of bij een faillissement zal je verzekering een groot deel van dat bedrag (vaak tot 90% of meer) uitbetalen.

Een kredietverzekering helpt je dus om met vertrouwen zaken te doen, omdat je weet dat je beschermd bent tegen het risico van niet-betaling door je klanten.

Hoe groter het percentage dat de handelsvorderingen uitmaken van je activa, des te belangrijker het is om de inning van je facturen niet aan het toeval over te laten.

En waarom heeft dan niet iedereen een kredietverzekering?

“Het kost te veel.”; “Het is complex en als puntje bij paaltje komt, vindt de verzekeraar een reden om niet te betalen”; “Mijn klanten betalen altijd”; “Als mijn klanten het te weten komen, gaan ze denken dat ik hen niet vertrouw.”; …

In deze blog laten we het achterste van onze tong zien wat betreft de kosten.

Er bestaan verschillende kredietverzekeringsproducten en allemaal doen ze hetzelfde: je wordt betaald, zelfs als je klant failliet gaat of zijn verplichtingen niet nakomt. Voor elke markt, elke sector en elk bedrijf met zijn eigenheden en specifieke wensen, bestaat er een geschikte formule.

Hoe komt de prijs van een kredietverzekeringscontract precies tot stand?

Heel wat factoren spelen een rol bij het bepalen van de prijs van zo’n polis, zoals bijvoorbeeld de grootte en aard van je onderneming, het totaalbedrag van de openstaande vorderingen en de kwaliteit van je debiteurenbestand. Of het nu gaat om een product met een vaste prijs of om een maatwerkproduct, het zijn altijd dezelfde factoren die de prijs bepalen. Op welke manier en in welke mate ze de premie beïnvloeden, dat leggen we hieronder eenvoudig en transparant uit. Een kredietverzekeringspolis bestaat natuurlijk uit meer dan enkel premie.

Achtereenvolgens bespreken we elk onderdeel van het kostenplaatje in het algemeen en tot slot in detail per product:

De premie: afhankelijk van 9 factoren die onderverdeeld kunnen worden in 3 groepen:

Groep 1: Bedrijfskenmerken

 

Groep 2: Financiële en transactiekenmerken

 

Groep 3: Poliskenmerken

De kredietlimietkosten
De administratieve kosten
Onze producten in detail:
DE PREMIE
Groep 1: Bedrijfskenmerken

Factor 1: Kwaliteit van je debiteuren:

De financiële gezondheid en het betalingsgedrag van je klanten spelen een grote rol in de bepaling van de grootte van het risico.

In offertefase heeft dit een positieve of negatieve invloed op de hoogte van de premievoet. De doorlichting van je klantenbestand op zich brengt geen kost met zich mee
Positieve invloed: als de meerderheid van je debiteuren beschikt over een solide financiële achtergrond en een betrouwbare betalingsgeschiedenis, dan is de inschatting van het risico in verhouding.
Negatieve invloed: als veel van je debiteuren kampen met financiële problemen, of er is een geschiedenis van late betalingen, dan beïnvloedt dit het risico in negatieve zin.

Factor 2: Sector

Sommige sectoren worden als ‘riskanter’ beschouwd dan andere. Zo kan de bouwsector bijvoorbeeld, als risicovoller gezien worden dan de farmaceutische sector. Binnen grotere sectoren zoals o.a. opnieuw de bouwsector zijn er nog verschillen. Om de risico’s correct in kaart te brengen, werken we dan met subsectoren.

Voor een adequate inschatting van het risico gebruiken we sectoranalyses en historische gegevens. Wat wil dit zeggen in de praktijk?

1. Sectoranalyses:

 • Een kredietverzekeraar als Atradius heeft eigen researchafdelingen die zich bezighouden met deze analyses. Deze teams onderzoeken trends, risico's en andere relevante informatie over verschillende sectoren en subsectoren.
 • Er zijn ook externe gespecialiseerde bedrijven en consultancybureaus die zich specifiek richten op het analyseren van markten en industrieën. Kredietverzekeraars kunnen hun rapporten en analyses aankopen of raadplegen.
 • Verder maken financiële instituten, banken, overheidspublicaties, en industriële verenigingen ook relevante analyses en rapporten.

2. Historische gegevens:

 • De verzekeraar beschikt zelf over historische gegevens van eerdere ervaringen met bedrijven uit een bepaalde branche. Het gaat dan om gegevens over claims, betalingsachterstanden, faillissementen en andere relevante incidenten.
 • Kredietinformatiebureaus bieden ook historische gegevens over bedrijven, hun kredietgeschiedenis en betalingsgedrag.
 • Verder houden overheidsinstellingen, sectorverenigingen en andere industriële organisaties historische gegevens en statistieken bij.

3. Invloed van de (sub)sector van de verzekerde en de debiteuren:

 • In de meeste gevallen is het de sector van de debiteuren die de grootste invloed heeft op de beoordeling van het risico. Bij belangrijke afwijkingen tussen de verschillende subsectoren binnen 1 sector focussen we op de subsectoren. Als een bedrijf bijvoorbeeld levert aan een sector die bekend staat om zijn financiële instabiliteit of frequente wanbetalingen, zal dit waarschijnlijk leiden tot hogere premies, ongeacht in welke sector de verzekerde zelf actief is. De focus ligt dus op het risico van de klanten en niet zozeer op het risico van het verzekerde bedrijf zelf.
 • Echter, de sector van de verzekerde kan ook invloed hebben. Elke (sub)sector heeft zijn unieke kenmerken en eigen dynamiek. Langdurige relaties kunnen ervoor zorgen dat sommige leveranciers hun klanten goed kennen, terwijl andere oppervlakkigere relaties hebben. Ken je je klanten goed? Dan kan dat helpen bij het inschatten van hun betalingsgedrag. Wat zijn de typische betalingspraktijken in je sector? Als een verzekeraar bijvoorbeeld merkt dat leveranciers in een bepaalde sector vaker problemen ondervinden met wanbetalingen omdat de relatie met hun klanten eerder oppervlakkig is, dan kan dit het risicoprofiel van de verzekerde beïnvloeden.

Factor 3: Geografische spreiding

Economische en politieke stabiliteit van een land zijn cruciaal bij de beoordeling van het risico. Handel met debiteuren gevestigd in landen die als politiek of economisch instabiel worden beschouwd, kan leiden tot een hogere premievoet. Een kredietverzekeraar kijkt naar een combinatie van objectieve en subjectieve indicatoren om een volledig beeld te krijgen.

Indicatoren:

1. Economisch:

 • Hoge inflatie: Een teken van economische instabiliteit, wat kan wijzen op problemen met de munt of het monetaire beleid van een land.
 • Hoge schuldenlast: Zowel externe als interne schulden kunnen een teken zijn van mogelijke betalingsproblemen in de toekomst.
 • Handelstekorten: Een aanhoudend handelstekort kan erop wijzen dat een land meer importeert dan het exporteert, wat kan leiden tot valuta-uitstroom en druk op de munteenheid.
 • Negatieve groei van het bbp: Krimp van de economie kan leiden tot hogere werkloosheid en sociale onrust.
 • Hoge werkloosheid: Kan leiden tot sociale problemen en verminderde binnenlandse consumptie.

2. Politiek:

 • Politieke instabiliteit: Frequente verandering van regering of aanhoudende protesten kunnen wijzen op politieke instabiliteit.
 • Corruptie: Een hoge mate van corruptie kan zakelijke transacties compliceren en kan leiden tot onvoorspelbare kosten en vertragingen.
 • Oorlog of burgerlijke onrust: Dit zijn duidelijke risico's voor zaken doen in een bepaald land.
 • Beperkte rechtsstaat: Wanneer het juridische systeem van een land niet sterk is of wanneer zakelijke geschillen niet op een eerlijke en transparante manier worden afgehandeld.
 • Beperkingen op valutaoverdrachten: Beperkingen of controles die het moeilijk maken om geld het land in of uit te krijgen.

 

Deze indicatoren spelen een rol bij de prijsbepaling, maar ook bij het bepalen van je dekkingsbehoefte. Doe je veel zaken met debiteuren in landen die economisch of politiek instabiel zijn? Dan zal dit een impact hebben op de premievoet, maar ook op het feit of er verzekering van het politiek risico voorzien wordt of niet.

Veel van bovenstaande economische factoren kunnen op een objectieve manier gemeten worden. Het zijn de analisten die de statistieken en rapporten, de inflatiepercentages, bbp-groei en werkloosheidscijfers op basis van hun ervaring interpreteren. Daarom zal de inschatting van de toekomstige impact subjectieve elementen bevatten. Wat betreft de politieke stabiliteit, de kracht van de rechtsstaat, of de perceptie van corruptie, kan er meer ruimte zijn voor subjectiviteit, ook al zijn er indexen en bepaalde rankings die proberen deze op een objectieve manier te meten (zoals de Corruption Perceptions Index van Transparency International).

Groep 2: Financiële en transactiekenmerken

Factor 1: Totale omzet en omvang van de gemiddelde factuur

De omzet die je genereert gedurende een bepaalde periode is cruciaal voor een kredietverzekeraar omdat het een idee geeft van de schaal van activiteiten en het potentiële volume van claims. De redenering dat een hogere omzet gelijkstaat met een hoger risico en omgekeerd gaat echter niet op. De mate van spreiding van de omzet over meerdere klanten of de concentratie bij een paar grote klanten is veel relevanter.

Naast de totale omzet is de verzekerbare omzet van groot belang voor de prijsstelling. De verzekerbare omzet verwijst naar het totale bedrag dat gedekt kan worden door de polis. Het is mede op basis hiervan dat de premie wordt bepaald.

Los van debiteurenkwaliteit en branche, garandeert een grote omzet en eerder kleine facturen objectief gezien de beste spreiding van het risico. Het kleinere risico zal logischerwijze de lagere premievoet krijgen.

Factor 2: Historisch verlies – van doorslaggevend belang

Significante verliezen uit het verleden door wanbetalingen, duiden op een verhoogd risico en hebben een weerslag op je premievoet. Deze informatie is een absolute must voor de kredietverzekeraar. Een bindende offerte uitbrengen is zelfs niet mogelijk als deze info ontbreekt. In de offertefase worden de details van de onbetaalde facturen van de afgelopen 3 jaar geanalyseerd. Weinig tot geen historische verliezen leiden tot een goedkopere premievoet. Hier telt ook de eigen ervaring van de kredietverzekeraar met die debiteuren. Betaalde hij er in het verleden schade op uit?

Factor 3: Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden die je toepast en de standaardcontracten worden besproken. Een langere betalingstermijn wordt beschouwd als een hoger risico. In België werd sinds 1 februari 2022 de maximale betalingstermijn teruggebracht naar 60 dagen.

Groep 3: Poliskenmerken

Factor 1: Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat verzekerde zelf draagt bij een schadeclaim. Hoe het eigen risico de premie beïnvloedt, hangt samen met de principes van risicodeling en risicobehoud:

1. Risicodeling:

Door een hoger eigen risico te accepteren, neemt de verzekerde meer van het financiële risico op zich. Dit betekent dat in het geval van een wanbetaling, de verzekerde zelf een groter deel van dat verlies zal dragen vooraleer de verzekeraar tussenkomt. Omdat de verzekeraar minder financiële verantwoordelijkheid heeft voor elke afzonderlijke claim, kan dit leiden tot een verlaging van de premie.

2. Incentive voor beter risicobeheer:

Hiermee bedoelen we het risico waarvoor je besluit zelf verantwoordelijkheid te nemen. Een hoger eigen risico kan ook dienen als een prikkel voor het bedrijf om zijn kredietbeheerpraktijken te verbeteren. Omdat je weet dat je zelf een groter deel van het verlies moet dragen, kan/zal je voorzichtiger zijn bij het verlenen van krediet en een betere due diligence uitvoeren bij het evalueren van nieuwe klanten. Dit kan leiden tot een lagere kans op wanbetaling, wat ook gunstig is voor de kredietverzekeraar.

3. Risicobehoud:

Een hoger eigen risico kan het aantal kleine vorderingen verminderen. Kleine schadegevallen kunnen administratief belastend zijn voor zowel de verzekerde als de verzekeraar. Door een hoger eigen risico te hebben, kunnen veel van deze kleinere incidenten worden afgehandeld zonder een claim bij de verzekeraar in te dienen.

Dus, door een hoger eigen risico te kiezen, signaleert de verzekerde aan de verzekeraar dat hij bereid is een groter deel van het risico op zich te nemen. Als gevolg daarvan kan de verzekeraar bereid zijn om een lagere premie aan te bieden. Uiteraard is het belangrijk om zorgvuldig af te wegen of de besparingen in de premie de potentiële extra kosten waard zijn in het geval van een claim.

Factor 2: Het maximale bedrag dat we per verzekeringsjaar uitkeren in geval van een schade

Deze maximum schadevergoeding is het hoogste bedrag dat de verzekeraar zal betalen voor claims gedurende een bepaalde periode, meestal een (verzekerings)jaar. Dit totale bedrag is afhankelijk van de totale premie die je (waarschijnlijk) zal betalen voor een verzekeringsjaar. De jaarpremie wordt vermenigvuldigd met de factor die onderhandeld wordt in de offertefase en is in overeenstemming met het ingeschatte risico. De totale premie hangt op zijn beurt dan weer af van de verzekerbare omzet.

Factor 3: De periode waarvoor de verzekeringsovereenkomst geldig is

De duur van de polis die in offertefase onderhandeld wordt, speelt uiteraard ook een rol in de prijs. Meestal geldt: hoe langer, hoe goedkoper. Dit kan meerdere redenen hebben:

 • Bij het vastleggen voor een langere periode kan de verzekeraar een betere inschatting maken van de risico’s die beter gespreid zijn en dus een mooiere premievoet bieden.
 • Loyaliteit wordt gewaardeerd en inkomsten voor een langere periode kunnen beter ingeschat worden. In ruil wil een verzekeraar vaak aantrekkelijkere tarieven aanbieden.

Echter dit principe geldt niet altijd. Wat betreft de invloed op de prijs, zijn debiteurenkwaliteit, sector, historisch verlies en geografische spreiding van je klanten vaak de meest invloedrijke factoren. De precieze impact van elk van bovenvermelde factoren kan variëren afhankelijk van de verzekeraar en de specifieke omstandigheden van het bedrijf.

DE KREDIETLIMIETKOSTEN

Deze kosten variëren volgens het risiconiveau van de landengroep waartoe het land van jouw debiteur behoort. Heel uitzonderlijk komt een land omwille van het risiconiveau niet voor verzekering in aanmerking. Noteer dat de service niet stopt bij het initieel afgeven van een kredietlimiet.

De analisten volgen elke debiteur met kredietlimieten op. Per debiteur betaal je hiervoor een trimestriële ‘monitoring- of toezichtskost’ volgens een vaste prijslijst in de polis. De aanvraag- en toezichtskosten variëren afhankelijk van het soort limiet en het land van de debiteur. Deze kosten zijn geen geheim, maar wel erg uiteenlopend. Voor een Belgische debiteur kost een gewone limiet momenteel € 8,50 en de toezichtskost per limiet € 2,45. Dat zegt dus niks, daar zijn we ons bewust van. Je hebt goedkopere limieten en ook duurdere, bovendien kunnen kosten onderhevig zijn aan de inflatie. Daarom heeft elke polis een tarievenlijst voor deze kosten. Wil je hierover meer weten, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Je betaalt deze kosten omdat onze analisten overal ter wereld de kredietwaardigheid van de debiteuren onderzoeken en constant opvolgen. Zij doen dat op basis van jaarcijfers, informatie die we aankopen, vertraagde betalingen die gemeld worden en andere informatie die we zelf verzamelen via onze verzekerden. Op die manier wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met het betalingsgedrag.

DE ADMINISTRATIEVE KOSTEN

Jaarlijkse poliskosten

Om jou continu een vlotte en zorgeloze ervaring te bieden, hanteren we voor de Modula en de Modula First polis een jaarlijkse servicebijdrage. Voor een gewone enkelvoudige polis bedraagt dit € 99. Voor een groepspolis, dit is een polis met meerdere ondernemingen, bedraagt deze bijdrage € 245. Deze bijdrage investeren we direct terug in onze service: Zo kunnen we blijvend de kwaliteit en het gemak leveren die je van ons verwacht! Denk hierbij aan naadloze administratie, actuele systeemupdates en andere cruciale diensten die je polis actueel houden. Zo beheer je elk aspect van je polis eenvoudig via onze gratis online tool Atrium. In Atrium vind je op elk moment up to date informatie over de situatie van de debiteuren waarop je dekking aanvroeg, onder andere door de buyer rating te raadplegen.

Onevenaarbare dienstverlening inbegrepen:

Bij Atradius begrijpen we hoe belangrijk het is om gezien en gehoord te worden. En daarom zetten we ons elke dag in om de beste service aan onze klanten te bieden! Of je nu een groot bedrijf hebt of een kleine ondernemer bent, jij bent belangrijk voor ons.

Het unieke aan onze dienstverlening? Iedere klant krijgt een eigen contactpersoon. Dit betekent dat je op elk moment van de dag iemand hebt om op terug te vallen, iemand die jouw business en behoeften kent. Geen algemene hotline, niet verdwalen in een eindeloos keuzemenu, maar een directe lijn naar jouw persoonlijke service-expert!

Ook met een kredietverzekering begint alles met een goed creditmanagement.

50-tips-voor-een-vlot-creditmanagement

ONZE PRODUCTEN IN DETAIL

Het kostenplaatje per kredietverzekeringsproduct:

Atradius ontwikkelde kredietverzekeringsproducten naar ieders behoefte en ieders beurs. Hieronder vind je een overzicht van wat we bieden. Elk product heeft zijn prijs en bij elke prijsbepaling werd rekening gehouden met de negen voorgaande factoren.

We bieden 4 verschillende soorten polissen aan met elk hun eigen kenmerken:


01-cashfirst

Dit is een product dat Atradius speciaal heeft ontwikkeld om tegemoet te komen aan de specifieke behoefte van de B2B kleine onderneming. Afgaand op je gemiddeld factuurbedrag kies je zelf de prijsformule die het best bij je past. Voor welke facturen en voor welke klanten je een verzekering afsluit, bepaal je helemaal zelf. Dit is een laagdrempelige optie op maat van een onderneming die een jaaromzet haalt tot 4 miljoen euro. Uitgepuurd tot de essentie biedt CashFirst je de zekerheid die je zoekt.

Met welke kosten hou je rekening?

 • Je kiest de jaarlijkse prijsformule die bij je past:

cashfirst-prijzen

 • Je vraagt dekkingen aan:
  Een dekking of kredietlimiet blijft één maand geldig en kan verschillende facturen op dezelfde debiteur in die maand dekken. Per limietaanvraag betaal je 20 euro voor het kredietwaardigheidsonderzoek van jouw debiteur. Als je dat erbij telt, ken je de juiste kostprijs.

Hoe werkt het?

In 5 eenvoudige stappen:

1. Aanmelden op het CashFirst portaal:

Via je inloggegevens heb je 24/7 toegang tot het Atradius CashFirst portaal. Hier krijg je een realtime beslissing op je limietaanvraag voor de factuur die je wil verzekeren.

2. Controle debiteur:

Wanneer je het uniek identificatienummer van je debiteur ingeeft - bijvoorbeeld het btw-nummer voor Belgische bedrijven of het KvK-nummer voor Nederlandse bedrijven - dan ontvang je onmiddellijk antwoord op je limietaanvraag. Geen uniek identificatienummer? Kan ook. Dan kan je gewoon het adres ingeven en zo alsnog de juiste debiteur terugvinden.

3. Je klant betaalt tijdig zijn factuur:

Je hebt goederen of diensten geleverd en gefactureerd. Je klant betaalt zoals afgesproken op of zelfs voor de vervaldag? Eigenlijk was die kans heel groot. Je wist immers al van Atradius dat wij de debiteur hoog inschatten. Jij kan je verder concentreren op de volgende lucratieve deal. Je hebt je debiteur gecontroleerd met CashFirst, het verzekeringsluik heb je deze keer niet nodig.

4. Incasso en uitbetaling:

Je klant heeft niet betaald op de vervaldag? Geef de factuur dan uiterlijk 30 dagen later door aan Atradius en wij doen er alles aan om de factuur zo snel mogelijk te incasseren. Betaalt de debiteur ons snel dan storten we die bedragen onmiddellijk volledig door. Betaalt hij trager of helemaal niet dan weet je zeker dat de verzekering uiterlijk 60 dagen na vervaldag alvast 90% van het verzekerde bedrag vergoedt.

5. Uitbetaling resterende 10%:

Na incasso betalen we het gedeelte dat we bovenop de uitbetaalde 90% invorderen onmiddellijk uit. Als de debiteur volledig betaalt, ontvang je zo de resterende 10% van het factuurbedrag.

Misschien wil je meer weten? Vul dit formulier in en we bellen je graag terug om je vragen te beantwoorden. Als je al eens zelf wil ondervinden wat het betekent om informatie te ontvangen over de kredietwaardigheid van je prospecten of klanten, test het gratis. Zou Atradius jouw risico’s dekken?

 


02-modulafirst

Deze kredietverzekering is op maat van de B2B kmo in volle groei. Ook met deze polis combineer je maximale zekerheid met een minimale kost. Afgaand op je gemiddeld factuurbedrag kies je zelf de prijsformule die het best bij je past. Je beheert je klantenrekeningen correct en kan tegelijkertijd nieuwe markten prospecteren en je activiteiten verder ontwikkelen. Dit is een optie op maat van de onderneming die een jaaromzet haalt tot 6 miljoen euro. Modula First verzekert je voor debiteuren in België en in 16 andere Europese landen.

Met welke kosten hou je rekening?

1. Je kiest de formule die bij je past:

Dit doe je aan de hand van de door jou ingeschatte maximale schade en het aantal actieve klanten dat je in portefeuille hebt.

Maximum jaarlijkse schadevergoeding (€) 25.000 50.000 75.000 100.000 150.000 200.000 300.000
Totale jaarlijkse kost (€)* 2.550 3.800 5.000 6.250 8.350 10.200 13.550
Maximaal aantal kredietlimietaanvragen 30 45 60 75 105 120 150

* Exclusief taksen

Wanneer gedurende een verzekeringsjaar het aantal kredietlimieten het inbegrepen aantal overschrijdt, dan wordt elke extra aanvraag gefactureerd aan 50 euro (ex BTW).

2. De administratieve kost die hierboven al werd toegelicht:

Soort polis Jaarlijkse administratieve kost
Enkelvoudige polis 99 euro
Groepspolis 245 euro

Hoe werkt het?

Dat laten we je zien in deze video, kort, krachtig en duidelijk:


Misschien wil je meer weten? Neem dan zeker een kijkje op onze website. Hier krijg je trouwens ook de kans om gratis te testen wat het betekent om informatie te ontvangen over de kredietwaardigheid van je prospecten of klanten.


03-modula

Deze polis is er voor elke onderneming en wordt volledig afgestemd op jouw noden. Heldere taal, geen kleine lettertjes: je ziet wat er gedekt wordt en wat niet. Zo kan je de polis bijvoorbeeld uitbreiden met modules die je beschermen tegen gebeurtenissen waar ook je debiteuren geen vat op hebben. Denk aan: politieke inmenging, oorlogen of natuurrampen.

Met welke kosten hou je rekening?

1. Premie:

De premie is afhankelijk van jouw wensen en bedrijfsprofiel en evolueert mee met je onderneming. Hoe die precies tot stand komt, hebben we hierboven uiteengezet, de 9 factoren weet je nog. Doorgaans zit de premievoet tussen de 0,1 en de 0,5% van je verzekerbare omzet.

2. Kredietlimietkosten:

Voor aanvragen variëren deze kosten afhankelijk van het soort limiet en het land van de debiteur tussen 4,75 euro en 94,50 euro. Voor de opvolging varieert dit respectievelijk tussen 1,30 euro en 23,80 euro per trimester en per lopende limiet. Wat er allemaal in die prijs zit, kun je uitgebreid lezen in het punt 'De kredietlimietkosten'.

3. Administratieve kosten

De administratieve kost die hierboven al werd toegelicht:

Soort polis Jaarlijkse administratieve kost
Enkelvoudige polis 99 euro
Groepspolis 245 euro

Hoe werkt het?

Omdat het om een maatwerkproduct gaat, wordt elke polis van scratch opgebouwd. Dit gebeurt in samenspraak met onze adviseurs. Eens de polis opgebouwd is met de nodige modules en opgestart wordt, is de werking gelijkaardig aan de Modula First. Uiteraard wordt ruim de tijd genomen om je vertrouwd te maken met het beheer. Het zal snel duidelijk zijn dat de polis perfect past in een goed debiteurenbeheer. Als verzekerde kan je natuurlijk met elke vraag over de polis bij je vaste contactpersoon terecht.

Aarzel niet om ons te contacteren mocht je vragen hebben of interesse. Je kan ons bereiken op het nummer 03/202.47.47, mailen naar belgium@atradius.com of een vrijblijvend gesprek aanvragen door dit formulier in te vullen. Of grijp al eens de kans om de kredietwaardigheid van je prospecten of klanten te laten onderzoeken, test het gratis.


04-global

Bij Atradius Global zien we jouw multinationale business als één geheel en bieden we tegelijkertijd de lokale ondersteuning die past bij je geografische spreiding. Ons gespecialiseerd team is gericht op jouw individuele kredietverzekeringsbehoeften.

Ben je een multinational? Op basis van één polis bieden onze plaatselijke teams in meer dan 50 landen service aan jouw regionale business. Met andere woorden: wij zijn waar jullie zijn. Zoals al onze polissen is ook de Global polis volledig afgestemd op jouw strategie en doelen. Uniek is dat één enkele polis gecentraliseerde en wereldwijde voorwaarden combineert met specifieke, regionale afspraken. Zo behoud je centraal de controle over de wereldwijde risicodekking. Wij delen je wereldwijde visie en bieden de eenvoud en efficiëntie van één enkele provider.

Omdat elke onderneming en elke situatie vraagt om specifieke oplossingen is een prijsindicatie voor de Global polis moeilijk. Bezoek voor extra informatie de website gericht op multinationals.

Aarzel niet om daar vrijblijvend je gegevens achter te laten. Je lokale contactpersoon zal zo spoedig mogelijk reageren.

BESLUIT

We weten het, dit was een ganse boterham … maar we wilden met dit artikel vooral volledig en transparant zijn en in detail toelichten hoe de prijs van een kredietverzekeringspolis tot stand komt.

Of je nu een startende ondernemer, een groeiende kmo of een grote multinational bent, Atradius heeft voor ieder een passende kredietverzekering. We maken het je makkelijk met duidelijke prijzen en voorwaarden. Zo kun jij zorgeloos zakendoen, wetende dat je gedekt bent. Atradius biedt niet enkel verzekeringsoplossingen, maar ook een partnerschap dat helpt om ondernemers met vertrouwen te laten groeien in een steeds veranderende markt.

Meer weten? Wij luisteren nu graag naar jouw verhaal en noden en dan bekijken we graag samen wat een kredietverzekering voor jouw onderneming kan betekenen.

Vraag hier een kennismakingsgesprek aan

Liesbet Suykens
Liesbet Suykens

Senior Account Executive & Content Marketeer